Khu vực

Gói cơ bản

 • Thời lượng: 30 giây

 • 6 thông tin

 • Giá thành: 1,100,000VND/video

Khu vực

Gói tiêu chuẩn

 • Thời lượng: 45 giây

 • 10 thông tin

 • Giá thành: 1,500,000VND/video

Khu vực

Gói nâng cao

 • Video gói nâng cao:

 • Thời lượng: 90 giây

 • 10 thông tin

 • Giá thành: 2,600,000VND/video

Khu vực

Gói cao cấp

 • Video gói cao cấp:

 • Thời lượng: 120 giây

 • 14 thông tin

 • Giá thành: 3,500,000VND/video