Cơ sở vật chất

Gói cơ bản

  • Thời lượng: 45 giây

  • Giá thành: 1,200,000VND/video

Cơ sở vật chất

Gói tiêu chuẩn

  • Thời lượng: 60 giây

  • Giá thành: 1,500,000VND/video

Cơ sở vật chất

Gói nâng cao

  • Thời lượng: 90 giây

  • 6 thông tin

  • Giá thành: 2,800,000VND/video

Cơ sở vật chất

Gói cao cấp

  • Thời lượng: 120 giây

  • 10 thông tin

  • Giá thành: 4,000,000VND/video