Nội thất

Gói cơ bản

 • Thời lượng 30 giây

 • Giá theo gói quay (tối thiểu 4 video/gói) : 750,000VND/video

 • Giá thành: 1,500,000VND

Nội thất

Gói tiêu chuẩn

 • Thời lượng: 45 giây

 • 4 thông tin trong hoạt ảnh

 • Giá theo gói quay (tối thiểu 4 video/gói): 1,000,000VND/video

 • Giá thành: 2,000,000VND

Nội thất

Gói nâng cao

 • Thời lượng: 60 giây

 • 8 thông tin trong hoạt ảnh

 • Giá theo gói quay (tối thiểu 4 video/gói): 1,500,000VND/video

 • Giá thành: 3,500,000VND

Nội thất

Gói cao cấp

 •  Thời lượng: 120 giây

 • 12 thông tin trong hoạt ảnh

 • Giá theo gói quay (tối thiểu 4 video/gói): 2,000,000VND/video

 • Giá thành: 4,500,000VND